hrvatsko zagorje

Prijava sažetaka

Posterski sažeci:

Svi zainteresirani članovi HDMBLM i regionalnih Društava za medicinsku biokemiju mogu prijaviti sažetak.
Osobito su dobrodošli posterski sažeci iz sljedećih područja:

 • Upravljanje financijama
 • Izrada specifikacija za javna nadmetanja
 • Akreditacija – kako utječe na financiranje laboratorija
 • Upravljanje promjenama u smjeru racionalnijeg poslovanja
 • Promjene u radu laboratorija kod primjene kliničkih smjernica

Upute za prijavu sažetaka:
Sažeci se prijavljuju na hrvatskom jeziku ili iznimno na engleskom (za sudionike iz Slovenije i Makedonije) u obliku Word dokumenta (*.doc, *.docx) bez tablica i slika. Najveći dopušteni broj riječi u sažetku je 300 (bez naslova sažetka, imena i afilijacija autora).
Posterski sažetak mora biti strukturiran tj. sadržavati sljedeće podnaslove:

 • Uvod
 • Cilj
 • Materijali/Ispitanici i metode
 • Rezultati
 • Zaključak

Kvaliteta sažetaka će se ocjenjivati spram tehničkih i znanstvenih kriterija koji obuhvaćaju pripremu teksta sažetka sukladno uputama, logični naslov koji iskazuje temu, odnosno zaključak istraživanja. Nadalje, cilj istraživanja treba biti jasno postavljen, odnosno iskazivati znanstvenu hipotezu rada, a sve korištene metode i materijali sustavno opisani kao i ispitanici sa svim svojim važnim značajkama. Korištene statističke metode trebaju biti primjerene s obzirom na vrstu podataka i opisane ciljeve, a rezultati iskazani primjerenim statističkim pokazateljima. Kvalitativna istraživanja trebaju imati sustavno i logično opisane rezultate. Zaključci trebaju proizlaziti iz rezultata i biti sukladni sa ciljevima. Znanstveni ili stručni doprinos rada treba biti značajan za laboratorijsku medicinu.

Autori postera moraju biti navedeni punim imenom i prezimenom uz pripadajuće afilijacije. Ime autora koji će usmeno izlagati posterski sažetak mora biti podcrtano. Također je potrebno navesti adresu elektroničke pošte autora koji će usmeno izlagati posterski sažetak.

Autori dva najbolja posterska rada biti će pozvani izložiti svoje radove na simpoziju u obliku kratkog priopćenja u trajanju 5 minuta odnosno 3-5 slika (engl. slide).

Tiskani posteri moraju biti veličine 70x100 cm, a autori će Znanstvenom odboru predstaviti svoje postere tijekom posterskih izlaganja, u petak, 8. travnja 2016.

Studentski rad:

Studentski rad mora biti originalan i ne smije imati preko 1000 riječi (do dvije A4 stranice). Radovi prepisani iz bilo kojeg izvora neće se uzimati u obzir za stipendiju. Radove će ocjenjivati Znanstveni odbor simpozija.

Teme studentskih radova:

 1. Racionalan rad kliničkog laboratorija
 2. Primjena kliničkih smjernica
 3. Laboratorij kao poslovni projekt

Rok za prijavu posterskih sažetaka i studentskih radova je 7. veljače 2016. godine

Prijava sažetaka je zatvorena

Organizatori simpozija

logo hdmblm hr

abbot horizontal


facebook